b2b@seecompolska.pl  +48 61 677 21 95
  Rejestracja     Logowanie

Metalowe

Product
AWO000

Obudowa 7/TRP20/DSPR

250x250x80+8, TRP 20VA/16V/18V, 7Ah

Product
AWO000PU

Obudowa 7/20/DSPR/PUSTA

250x250x80+8, 7Ah

Product
AWO005

Obudowa 7/TRP20/SATEL

250x250x80+8, TRP 20VA/16V/18V, 7Ah

Product
AWO005PU

Obudowa 7/20/SATEL/PUSTA

250x250x80+8, 7Ah

Product
AWO150PU

Obudowa 7/40/DSPR/PUSTA

280x290x80+8, 7Ah

Product
AWO200PU

Obudowa 17/40/DSPR/L/PUSTA

320x400x90+8, 17Ah

Product
AWO205

Obudowa 17/TRP40/SATEL

320x305x90+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah

Product
AWO205PU

Obudowa 17/40/SATEL/PUSTA

320x305x90+8, 17Ah

Product
AWO220

Obudowa 17/TRP40/DSPR/S

320x305x90+8, TRP 40VA/16V/18V, 17Ah

Product
AWO220PU

Obudowa 17/40/DSPR/S/PUSTA

320x305x90+8, 17Ah

Product
AWO224

Obudowa 17/EXP/SAT

320x304x101+8; 17Ah

Product
AWO229

Obudowa 17/EXP/SAT/GRADE 3

330x305x110(15); 17Ah

Product
AWO250

Obudowa 17/TRP50/DSPR

320x400x120+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 17Ah

Product
AWO256

Obudowa 17/TRP50/SATEL

320x400x90+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 17Ah

Product
AWO257

Obudowa 17/TRZ50/SATEL/GRADE 3

340x400x110(15), TRZ 50VA/16V/18V/20V, 17Ah <b>(OMI - 3)</b>

Product
AWO300

Obudowa 17/TRP80/DSPR

320x400x120+8, TRP 80VA/16V/18V/20V, 17Ah