b2b@seecompolska.pl  +48 61 677 21 95
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B

SEECOM POLSKA SP. Z O.O.

 

SPIS TREŚCI:

§ 1 Postanowienia ogólne.

§ 2 Usługi elektroniczne w Platformie zakupowej.

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży.

§ 4 Sposoby i terminy płatności za produkt.

§ 5 Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.

§ 6 Reklamacja produktu.

§ 7 Postanowienia dodatkowe.

§ 8 Postanowienia końcowe.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://b2b.seecom.pl.mhx.pl/ prowadzona jest przez spółkę SEECOM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 307, 60 – 406 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551298; sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 230.000,00 zł.; NIP: 7811908754; REGON: 361159123; adres poczty elektronicznej: biuro@seecom.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z Platformy zakupowej (Regulamin oraz Platforma zakupowa nie są skierowane do konsumentów).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Platformy zakupowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Platformie zakupowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze strony internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.459 t.j.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie zakupowej.

PRODUKT – dostępna w Platformie zakupowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy zakupowej.

PLATFORMA ZAKUPOWA – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://b2b.seecom.pl.mhx.pl/ .

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka SEECOM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 307, 60 – 406 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551298; sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 230.000,00 zł.; NIP: 7811908754; REGON: 361159123; adres poczty elektronicznej: biuro@seecom.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy zakupowej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy zakupowej.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

 

W Platformie zakupowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

Konto – utworzenie Konta możliwe jest poprzez dokonanie rejestracji na stronie https://b2b.seecom.pl.mhx.pl/ z chwilą rejestracji Usługobiorcy zostaje utworzone Konto.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seecom.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dabrowskiego 307, 60-406 Poznań.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Platformie zakupowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Platformy zakupowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Platformy zakupowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy zakupowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy zakupowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@seecom.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dabrowskiego 307, 60-406 Poznań

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§ 3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Platformie zakupowej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt c Regulaminu.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy zakupowej podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatków (cena netto).

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Platformie zakupowej za pomocą Formularza Zamówień.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Platformie zakupowej zgodnie § 2 ust. 1 pkt c Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Platformy sprzedażowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt b Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Platformy zakupowej Sprzedawcy.

Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, w oparciu o dane podane przez Klienta, wystawiona zostanie faktura VAT. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia przez Klienta.

 

§ 4

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatnośći z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatność za pobraniem w przypadku wysyłki firmą kurierską.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą opłatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktu.

 

§ 5

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Platformy zakupowej w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka kurierska.

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dąbrowskiego 307, 60 – 406 Poznań – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności leasingowej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawcę o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi leasingu.

Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności leasingowej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawcę o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi leasingu.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane z Produktem można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: biuro@seecom.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) numeru zamówienia, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§ 7

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

W przypadku opóźnienia w płatności przez Klienta, Sprzedawca będzie stosował postanowienia ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684 t.j.).

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Umowy zawierane poprzez Platformę zakupową zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.